Izgradnja kanalizacijskega sistema

Občina Duplek bo v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE – OBČINA DUPLEK« dogradila fekalno kanalizacijo na šestih območjih aglomeracije Zg. Duplek:

  • Zg. Duplek, Sp. Duplek, Dvorjane in Johe, III. faza (Kamenščak/Zapolutke);
  • Južno od ceste R-3;
  • Žitečka vas, 1. faza;
  • Žitečka vas, 2. faza;
  • Žitečka vas 3. in 4. faza;
  • Zabrege.

 

Na trasi kanalizacije bo na novo položenih 8.809 metrov kanalizacijskih vodov, zgrajenih osem črpališč in zamenjanih 1.890 metrov vodovodnih cevovodov.

Glede na konfiguracijo terena na kanalizacijo ni mogoče priključiti treh objektov, v katerih živijo trije prebivalci. Za te objekte bodo urejene individualne rešitve (male komunalne čistilne naprave), ki pa niso predmet te operacije. Za vse ostale prebivalce bo problematika odvajanja in čiščenja odpadne vode z izvedbo te operacije urejena.

Na območju izgradnje novega kanalizacijskega omrežja se greznice eliminirajo oz. očistijo in uporabijo v druge namene (zadrževalnik padavinske vode za namakanje). Odpadne vode iz objektov se na predvidene kanale povežejo neposredno (in ne prek greznice).

Zbrana odpadna voda se bo po sistemu odvedla do Centralne čistilne naprave Maribor v Dogošah, v kateri bo zagotovljeno njeno čiščenje po veljavni zakonodaji in v skladu z okoljskimi standardi.

Odpadne vode se na obravnavanem območju (območje aglomeracije ID 16458 Zg. Duplek) delno že odvajajo po javnem kanalizacijskem sistemu. Območja, kjer javna kanalizacija še ni izgrajena, uporabljajo greznice, ki so vodoprepustne. Običajna praksa je, da se vsebina pri praznjenju greznic odvaža v bližnje jame, potoke ali reko Dravo, kar posledično povzroča onesnaževanje podtalnice.

OBMOČJA IZGRADNJE JAVNE KANALIZACIJE

ZG. DUPLEK, SP. DUPLEK, DVORJANE IN JOHE, III. FAZA

Predvideno je priključevanje 36 obstoječih objektov oz. 114 PE, povprečno 3,2 PE/objekt.

Položaj objektov znotraj območja aglomeracije:

JUŽNO OD CESTE R-3

Predvideno je priključevanje 16 obstoječih objektov (11 ob kanalu 6.0 + 5 ob kanalu 5.1, severno od ceste R-3) oz. 58 PE, povprečno 3,6 PE/objekt.

Položaj objektov znotraj območja aglomeracije:

ŽITEČKA VAS 1

Predvideno je priključevanje 56 obstoječih objektov oz. 156 PE, povprečno 2,8 PE/objekt.

Položaj objektov znotraj območja aglomeracije:

ŽITEČKA VAS 2

Predvideno je priključevanje 11 obstoječih objektov oz. 25 PE, povprečno 2,3 PE/objekt.

Položaj objektov znotraj območja aglomeracije:

ŽITEČKA VAS 3 IN 4

Predvideno je priključevanje 80 obstoječih objektov oz. 231 PE, povprečno 2,9 PE/objekt. Predvidena je izvedba kanalizacije v skupni dolžini 3.755 metrov, od tega 2.533 metrov kot gravitacijski kanal in 1.222 metrov kot tlačni vod.

Položaj objektov znotraj območja aglomeracije:

ZABREGE

Predvideno je priključevanje 82 obstoječih objektov oz. 256 PE, povprečno 3,1 PE/objekt.

Položaj objektov znotraj območja aglomeracije:

 

NAČRT KANALIZACIJE SKUPAJ

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.