O projektu

Občina Duplek v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE – OBČINA DUPLEK« pristopa k razširitvi obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja na več delih območja aglomeracije ID 16458 Zg. Duplek:

  • Zg. Duplek, Sp. Duplek, Dvorjane in Johe, III. faza (Kamenščak/Zapolutke);
  • Južno od ceste R-3;
  • Žitečka vas, 1. faza;
  • Žitečka vas, 2. faza;
  • Žitečka vas 3. in 4. faza;
  • Zabrege.

 

2,5 milijona evrov vredna investicija prinaša Občini Duplek izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 8.809 metrov kanalizacijskih vodov, osem črpališč in zamenjavo 1.890 metrov vodovodnih cevovodov na trasi kanalizacije. V sklopu projekta bo zgrajenih tudi 1.075 metrov nizkonapetostnega voda, izvedena pa bo še rekonstrukcija transformatorske postaje Žitečka vas-Poštrak (zamenjava transformatorja 160 kVA z 250 kVA).

Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje bo omogočena 892 prebivalcem v 260 gospodinjstvih znotraj aglomeracije. Projekt se bo izvajal od julija 2021, končan pa bo predvidoma novembra 2022.

Zaveza okolju

Z izvedenim kanalizacijskim sistemom v Zg. Dupleku bo ustrezno urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode za najmanj 99,84 % prebivalcev Občine Duplek. Vsa zbrana odpadna voda se iz celotnega obravnavanega območja aglomeracije ID 16458 priključuje na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje v Zg. Dupleku, prek katerega je odvedena na obstoječo Centralno čistino napravo Maribor, kjer se očisti. V Zg. Dupleku se s tem zagotovijo manjši vpliv na okolje, manjše onesnaževanje podtalnice in posledično porečja reke Drave.

Aktualne novice

Zapore cest

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.