Zadnje objave

Uspešno zaključena izgradnja manjkajočega dela kanalizacijskega sistema v Zg. Dupleku

V sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina Duplek” je danes potekala zaključna novinarska konferenca, na kateri so pridobitve in potek projekta predstavili župan Občine Duplek, Mitja Horvat, direktor podjetja VGP Drava Ptuj d. o. o., Borut Roškar, direktor projekta za področje NG Pomgrad d. d., Andrej Vertič in direktor podjetja Komunala Slovenske gorice, Janez Belna.

Naložba v izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijskega sistema v Zg. Dupleku, v višini 3 milijona evrov (vključno z davkom), omogoča 892 prebivalcem v 297 gospodinjstvih priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.

Kljub številnim izzivom, ki so minulo leto zaznamovali gradbeniško panogo, se je uspešno in v roku zaključila investicija, v sklopu katere je bila dograjena fekalna kanalizacija na več območjih v Zgornjem Dupleku – na delu južno od državne regionalne ceste R3-710 odsek 1292 Maribor – Vurberk – Ptuj, na območju Zapolutke/Kamenščak, v Žitečki vasi in v Zabregah. Projekt se je izvajal po večih gradbenih dovoljenjih.

Naložba obsega izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 8.953 metrov kanalizacijskih vodov, osem črpališč in zamenjave 1.990 metrov vodovodnih cevovodov na trasi kanalizacije. Zgrajenih je tudi 1.075 metrov elektrodistribucijskih nizkonapetostnih vodov.

Vsa zbrana odpadna voda se iz celotnega obravnavanega območja aglomeracije priključuje na javno kanalizacijsko omrežje v Zg. Dupleku, prek katerega je odvedena na Centralno čistino napravo Maribor, kjer se očisti. Odvajanje in čiščenje odpadne vode bo tako ustrezno urejeno za skoraj za 99,84 % prebivalcev aglomeracije Zgornji Duplek.

 

Župan Občine Duplek, Mitja Horvat, je v uvodu izrazil zadovoljstvo ob zaključku infrastrukturnega projekta: “Projekt smo uspešno končali brez večjih zapletov, ob tem bi se zahvalil izvajalcem, glavnemu izvajalcu VGP Drava, in ostalim partnerjem Komunala Slovenske Gorice in Pomgrad za uspešno sodelovanje in korektnost v projektu.” Dodal je še: “Zaradi spremembe cen in nekaj dodatnih nepredvidenih del se je projekt podražil za 560.000 EUR, vendar smo še vedno v okviru dovoljenega. Končna vrednost projekta je tako 2.656.000 EUR brez DDV. “

Župan je še omenil, da so pridobljena vsa uporabna dovoljenja, tako da je izgradnja zaključena, ostaja pa še nekaj izzivov pri pridobivanju sredstev s strani države.

Borut Roškar, direktor podjetja VGP Drava Ptuj d. o. o.: “Pri izvajanju projekta smo se soočali z določenimi težavami, saj smo ga izvajali v posebnih razmerah, v času kovida in vojne v Ukrajini, kar je imelo vpliv na cene dobavnih materialov. Z občino in partnerji projekta pa smo sodelovali uspešno, kar je vplivalo na to, da smo projekt zaključili v upravičenem času“.

Andrej Vertič, predstavnik podjetja Pomgrad d. d.: “Še enkrat smo dokazali, da se s skupnim nastopom in nekaj koordiniranja tak projekt dá izpeljati. Pomgrad je opravil skoraj polovico vseh del, naredili pa smo približno 21.000 mnovih asfaltnih površin. “

Direktor podjetja Komunala Slovenske gorice, Janez Belna je povedal: “V sklopu projekta smo opravili dela v obsegu 25 %. Zaradi ozkih ulic so bila ta dela posebej zahtevna, zato bi se zahvalil stanovalcem, za njihovo korektnost, saj v določenih ulicah niso imeli vsakodnevnega dostopa. “

Do sedaj smo prejeli približno 980.000 EUR sofinancerskih sredstev, pričakujemo še približno 346.000 EUR s strani države. Projekt je bil za občino veliko finančno breme, saj je ves čas morala zalagati finančna sredstva, ker je bilo financiranje s strani države v zamudi,” je zaključil župan Občine Duplek.

Infrastrukturni projekt ima izjemno pomemben vpliv na kakovost življenja prebivalcev Občine Duplek, ohranjanje naravnega okolja in trajnostni razvoj občine ter družbe kot celote.

Projekt je bil izveden s pomočjo konzorcija DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. o. o., Pomgrad, d. d. in KOMUNALA SLOVENSKE GORICE, d. o. o.  Gradbeni nadzor je izvajalo podjetje ŠTRAF, d. o. o. Javnost pa je o projektu obveščalo podjetje Altius, d. o. o. s Ptuja. Vodja projekta s strani Občine Duplek je bil Marjan Topič.

 

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija; izvaja pa se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti”, prednostne naložbe Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve”.