O projektu

Občina Duplek v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE – OBČINA DUPLEK« pristopa k razširitvi obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja na več delih območja aglomeracije ID 16458 Zg. Duplek:

 • Zg. Duplek, Sp. Duplek, Dvorjane in Johe, III. faza (Kamenščak/Zapolutke);
 • Južno od ceste R-3;
 • Žitečka vas, 1. faza;
 • Žitečka vas, 2. faza;
 • Žitečka vas 3. in 4. faza;
 • Zabrege.

 

2,5 milijona evrov vredna investicija prinaša Občini Duplek izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 8.809 metrov kanalizacijskih vodov, osem črpališč in zamenjavo 1.890 metrov vodovodnih cevovodov na trasi kanalizacije. V sklopu projekta bo zgrajenih tudi 1.075 metrov nizkonapetostnega voda, izvedena pa bo še rekonstrukcija transformatorske postaje Žitečka vas-Poštrak (zamenjava transformatorja 160 kVA z 250 kVA).

 

Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje bo omogočena 892 prebivalcem v 260 gospodinjstvih znotraj aglomeracije. Projekt se bo izvajal od julija 2021, končan pa bo predvidoma novembra 2022.

Zaveza okolju

Z izvedenim kanalizacijskim sistemom v Zg. Dupleku bo ustrezno urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode za najmanj 99,84 % prebivalcev Občine Duplek. Vsa zbrana odpadna voda se iz celotnega obravnavanega območja aglomeracije ID 16458 priključuje na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje v Zg. Dupleku, prek katerega je odvedena na obstoječo Centralno čistino napravo Maribor, kjer se očisti. V Zg. Dupleku se s tem zagotovijo manjši vpliv na okolje, manjše onesnaževanje podtalnice in posledično porečja reke Drave.

CILJI PROJEKTA

Osnovni dolgoročni cilj investicije je uvedba sistema ravnanja z odpadno vodo po sodobnih načelih v skladu s stanjem tehnike in stroke na območju Občine Duplek.

V aglomeraciji Zg. Duplek bodo z izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega sistema doseženi naslednji cilji:

 • izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje odpadnih voda;
 • zmanjšanje emisij v podzemne vode, površinske vodotoke in na območja varovane narave;
 • izboljšanje komunalnega standarda in dvig kakovosti življenja ter bivanja;
 • izboljšanje kakovosti pitne vode in zdravstvenega stanja prebivalstva;
 • povečanje vrednosti in uporabne vrednosti območja;
 • zagotovitev 99,84% priključenosti stalno prijavljenih prebivalcev na sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode;
 • izgradnja gravitacijskih kanalizacijskih vodov v skupni dolžini 7.053 metrov;
 • izgradnja tlačnih kanalizacijskih vodov v skupni dolžini 1.756 metrov;
 • ureditev osmih črpališč s pripadajočo strojno opremo in elektro opremo, nizkonapetostni vodi (1.075 metrov) in priključitvami;
 • zamenjava transformatorja na TP t-323 Žitečka vas Poštrak;
 • ureditev križanj in približevanj srednjenapetostnega 10 kV omrežja in nizkonapetostnega 0,4 kV omrežja;
 • zamenjava vodovodnega cevovoda na trasi kanalizacije v dolžini 1.890 metrov.
Aglomeracija Obremenitev (PE)

Obstoječa priključenost

(PE)

Bodoča

priključenost

(PE)

Dodatno

priključeni

(PE)

 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode – javno kanalizacijsko omrežje
PE prebivalci 1.911 1.059 1.908 849
PE dejavnost 23 21 23 2
PE industrija 0 0 0 0
PE skupaj 1.934 1.080 1.931 852
% priključenosti 55,84 % 99,84 %  
 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode – individualne rešitve
Št. priključenih PE na pretočne greznice 52 0  
% priključenosti 2,69 % 0,00 %  
Št. priključenih PE na male čistilne naprave in nepretočne greznice, skladno s predpisi   802 3  
% priključenost 41,47 % 0,16 %  
Priključenost skupaj 100,00 % 100,00 %  

Tabela 1: Priključenost prebivalstva in dejavnosti v aglomeraciji 16458 Zg. Duplek – obstoječe in bodoče stanje po izvedbi investicije

FINANCIRANJE PROJEKTA IN IZVAJANJE DEL

Izvajalci projektov, izbrani z javnim naročanjem:

 • Izgradnja kanalizacijskega sistema: DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. o. o., v skupnem nastopu s partnerjema Pomgrad, d. d., in KOMUNALA SLOVENSKE GORICE, d. o. o.
 • Gradbeni nadzor: Štraf d.o.o.
 • Obveščanje javnosti: Altius, d. o. o.
Skupna vrednost projekta

2.535.316,97 EUR

(2.083.038,14 EUR brez DDV)

Od tega:  
Podpora Evropske unije 1.143.523,45 EUR
Nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 201.798,26 EUR
Sredstva Občine Duplek 1.189.995,26 EUR
VODJA PROJEKTA Marjan Topič