Zadnje objave

Končana so dela na kanalizacijskem kanalu K-6.0, na območju “Južno od R3-710”, v Zg. Dupleku

Skladno s terminskim planom je v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, pogodbeni izvajalec podjetje KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. iz Lenarta, zaključil vsa gradbena dela na izgradnji kanalizacijskega kanala z nazivom K-6.0, na območju “JUŽNO OD R3-710”, v Zg. Dupleku, kateri se preko novozgrajenega črpališča Č1 in zgrajenega tlačnega voda (TV), navezuje na obstoječe že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine v Zg. Dupleku (pri Križu). Tako je bilo na novo zgrajeno 294m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov, 40m tlačanih povezovalnih cevovodov, eno (1) novo fekalno črpališče (Č1) ter 90m NN elektro vodov za priključitev kanalizacijskega črpališča. Na ta način smo zagotovili možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje kar šestnajstim obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek 23, 23A, 23B, 23C, 24, 24A, 27, 27A, 27B, 27C, 27E kot tudi priključitev že predhodno zgrajenega kanalizacijskega kanala K-5.1 (ob R3-710/1292), preko novo zgrajenega kanalizacijskega črpališča Č1, na kanalizacijski sistem občine, s čemer je bila sočasno omogočena nova priključitev tudi objektom na naslovih Zg. Duplek 21, 22, 22a, 25, 26.

Sočasno je bilo na občinski javni poti št. JP 581131-Zg. Duplek (Žlahtič), v območju izvede gradnje kanalizacijskega omrežja obnovljeno asfaltno cestišče.

Območje gradnje: JP št. 581131-Zg. Duplek (Žlahtič)
Lokacija gradnje kanala K-6.0
Območje gradnje: JP št. 581131-Zg. Duplek (Žlahtič)