Zadnje objave

Končana so dela na podaljšku kanalizacijskega kanala K-1.0, na območju “Žitečka vas I”, v Zg. Dupleku

Skladno s terminskim planom, je v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, pogodbeni izvajalec podjetje POMGRAD. gradbeno podjetje d.d., iz Murske Sobote, zaključilo gradbena dela na izgradnji kanalizacijskega kanala z nazivom K-1.0, na območju “Žitečka vas I”, v Zg. Dupleku, ki se navezuje na obstoječe že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine v Zg. Dupleku. Tako je bilo na novo zgrajeno 103m tlačnih kanalizacijskih vodov (del novega tlačnega voda tv4 za potrebe dovoda v črpališče Č4), 103m nizko napetostnih (NN) elektrovodov, za potrebe napajanja fekalnega črpališča Č3 in Č4 in 103m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov, s čemer smo zagotovili možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje sedmim obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek 118, 119, 119d, 120, 120a, 120b, 120c, kot tudi možnost novih priključitev bodočih pozidav, v okviru stavbnih še nepozidanih zemljišč.

Območje gradnje: Del občinske lokalne ceste: LC 203160, odsek 203161 Hrastovec – Jablance – Korena – Zimica – Zg. Duplek
Območje gradnje kanala 1.0