Zadnje objave

Končana so dela na kanalizacijskem kanalu K-1.2, na območju “Žitečka vas I”, v Zg. Dupleku

Skladno s terminskim planom, sta v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, pogodbena izvajalca podjetje DRAVA VGP d.o.o. Ptuj in KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. iz Lenarta, zaključila gradbena dela na izgradnji kanalizacijskega kanala z nazivom K-1.2, na območju “Žitečka vas I”, v Zg. Dupleku, ki se navezuje na obstoječe že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine v Zg. Dupleku. Tako je bilo na novo zgrajeno 285m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov, s čemer smo zagotovili možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje šestnajstim obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek 124i, 124d, 124a, 124, 124b, 124e, (ID 261, k.o. Zg. Duplek), 124f, 124c, 124h, 124g, 117k, 117j, 117m, 117 in NH b.š., kot tudi možnost novih priključitev bodočih pozidav, v okviru prisotnih stavbnih še nepozidanih zemljišč.

Izven projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, je bilo na območju predmetne občinske javne poti št. JP 581200 odsek 581201 Zg. Duplek (Pečar – Lavrec), v celotni dolžini dograjeno novo zemeljsko elektro omrežje, novo zemeljsko telekomunikacijsko omrežje, zgrajena je bila javna razsvetljava ter izvedena celovita rekonstrukcija predmetne občinske javne poti št. JP 581200 odsek 581201 Zg. Duplek (Pečar – Lavrec). Upravljavec javnega vodovodnega omrežja podjetje Mariborski vodovod d.o.o., je sočasno obnovil vse obstoječe dotrajane hišne vodovodne priključke in izvedel rekonstrukcijo dela glavne vodovodne cevi.

Območje gradnje: JP 581200 odsek 581201 Zg. Duplek (Pečar – Lavrec)
Območje gradnje kanala K-1.2