Zadnje objave

Končana so dela na kanalizacijskem kanalu K-3.5, na območju “Žitečka vas I”, v Zg. Dupleku

Skladno s terminskim planom, sta v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, pogodbena izvajalca podjetje DRAVA VGP d.o.o. Ptuj in KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. iz Lenarta, zaključila gradbena dela na izgradnji kanalizacijskega kanala z nazivom K-3.5, na območju “Žitečka vas I”, v Zg. Dupleku, ki se preko prav tako novozgrajenega kanala K-1.2, navezuje na obstoječe že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine v Zg. Dupleku. Tako je bilo na novo zgrajeno 38m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov, s čemer smo zagotovili možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje petim obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek 117k, 117j, 112s, 112r in NH b.š., kot tudi možnost novih priključitev bodočih pozidav, v okviru prisotnih stavbnih še nepozidanih zemljišč. Sočasno je bilo na območju občinske javne poti št. JP 583400, odsek 583401 Zg. Duplek (Hojnik), zgrajeno novo vodovodno omrežje v dolžini 38m, čprav tako pa je območje predmetne ceste dobilo novo asfaltno preobleko.

Izven projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, je bila na območju predmetne občinske javne poti št. JP 583400, odsek 583401 Zg. Duplek (Hojnik), zgrajena javna razsvetljava, upravljavec javnega vodovodnega omrežja podjetje Mariborski vodovod d.o.o., pa je sočasno izvedel prevezave vseh obstoječih vodovodnih priključkov na novozgrajeno vodovodno omrežje.

Območje gradnje: JP 583400, odsek 583401 Zg. Duplek (Hojnik)
Območje gradnje kanala K-3.5