Zadnje objave

Končana so dela na kanalizacijskem kanalu K-3.4, na območju “Žitečka vas III”, v Zg. Dupleku

Skladno s terminskim planom, je v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, pogodbeni izvajalec podjetje Pomgrad, d.d., Murska Sobota, zaključil gradbena dela na izgradnji kanalizacijskega kanala z nazivom K-3.4, na območju “Žitečka vas III”, v Zg. Dupleku, ki se bo preko kanalizacijskega črpališča z nazivom Č3, navezoval na obstoječe že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine v Zg. Dupleku. Tako je bilo na novo zgrajeno 60m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov in 139m tlačnih cevovodov, skupaj 199m kanalizacijskih cevovodov, s čemer smo zagotovili možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje štirim obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek 117c, 117d, 114c in 119a. Sočasno je bilo na predmetnem območju zgrajeno tudi potrebno NN elektro napajanje za črpališče Č3, prav tako pa je bilo na območju občinske javne poti št. JP 581210, odsek 581212 Zg. Duplek (Šilec – Thaler), v celoti obnovljeno asfaltno vozišče.

Izven projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, je upravljavec javnega vodovodnega omrežja Mariborski vodovod d.o.o., v celoti izvedel rekonstrukcijo tam prisotnega javnega vodovodnega omrežja v dolžini 80m in sicer z vodovodno cevjo PEHD d63/16mm in izvedel prevezave obstoječih hišnih priključkov.

Območje gradnje: JP 581210, odsek 581212 Zg. Duplek (Šilec – Thaler)
Območje gradnje kanala K-3.4